Werking

CCV in het bisdom Gent is een regio van CCV vzw. Door de provincie Oost-Vlaanderen is CCV in het bisdom Gent ook erkend als instelling voor socio-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en wordt voor een gedeelte van haar werking gesubsidieerd.

Met het oog op een coherent aanbod van vorming en begeleiding is binnen het bisdom Gent gezocht naar steeds meer samenwerking met de werking van parochiepastoraal, parochiecatechese en gezinspastoraal. die resulteert sinds 2010 in een CCV-staf die mensen van vorming, parochiepastoraal en gezinspastoraal verenigt.

Die inbedding in het bisdom vertaalt zich in een nauwe betrokkenheid bij wat gebeurt in parochies, decanaten, pastorale streken en diensten, alsook voor gezinnen en voor religieuzen.

Daarnaast poogt CCV in het bisdom Gent ook in een ruimer verband vorming aan te bieden en te stimuleren, in samenwerking met Caritas Oost-Vlaanderen, de volkshogescholen, de Oude Abdij van Drongen, Mariahove in Bellem en het Leerhuis van de Kerkvaders.

website door: