Catechese op zondag

In een ‘catechese op zondag’ worden verkondiging, liturgie en diaconie op elkaar betrokken. Iedereen is er welkom: tenslotte zijn we allemaal ‘geloofsleerlingen’. Kinderen en jongeren krijgen er een plaats, ouders van vormelingen en huwelijkskandidaten worden er hartelijk verwelkomd, de familieleden van een overledene weten zich niet alleen,… .

Catechese wordt geloofsinitiatie in, met en door de gemeenschap zelf en op het ritme van het liturgisch jaar. Zo’n ‘catechese op zondag’ realiseert verschillende oriëntaties van het vernieuwd perspectief op catechese waarover we de voorbije jaren nadachten. Het sluit aan bij de inzichten van de “catechese van de weg” van Luc Aerens en bij de oriëntaties van de recente brochure “Pastoraal bij het vormsel” (ICC).

Naar aanleiding van de impulsavonden (2010-2011) in het bisdom Gent over 'catechese op zondag' werd een werkmap ontwikkeld. Deze map wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die werk wil maken van een geïntegreerde en intergenerationele catechese, ingebed in het leven van de kerk en op het ritme van het liturgisch jaar. De katernen vindt u onderaan.

Op 9 februari 2012 vond een (na)vormingsavond plaats voor mensen uit parochies waar catechese op zondag gestart is of zal starten. Bij die avond zijn drie documenten gebruikt die ook voor anderen dienstbaar kunnen zijn. Het volstaat te klikken op het betreffende item.

Op maandag 12 november 2012 vond een navorming ‘methodieken catechese' plaats. De avond werd georganiseerd en begeleid door de projectgroep ‘catechese op zondag' van CCV in het bisdom Gent i.s.m. IJD Gent. Deelnemers kozen een methodiek die met ervaren begeleiders werd ingeoefend. De toelichting bij de verschillende methodieken, met verwijzing naar bruikbaar materiaal, vindt u onderaan bij de bijlagen. Hier volgt een korte omschrijving van de methodieken. 

1. BIBLIODRAMA

Bibliodrama is een speelse en tegelijk ernstige manier om met de Bijbel om te gaan. Speels: in bibliodrama proberen we ons in te leven in de rol van één van de personages, we geven er gestalte aan en brengen zo het verhaal tot leven. Ernstig: aan de hand van bepaalde technieken en werkvormen komt er een zekere dynamiek in het spel waardoor niet alleen het verhaal en de geloofservaring die erin vervat zit tot leven komt, maar waarbij ook de eigen levens- en geloofservaring aangeraakt wordt en in beweging komt.

2. GELOOFSGESPREK

  Een geloofsgesprek wil deelnemers laten stilstaan bij facetten van het geloof. Aan de hand van concrete werkvormen wil het deelnemers helpen hun geloof onder woorden te brengen en het te delen met de andere deelnemers aan het gesprek. In deze werkwinkel lichten we laagdrempelige methoden toe die toelaten met mensen een geloofsgesprek te voeren.

  3. GODLY PLAY

  Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie, die tegelijk vernieuwend is, en diep geworteld in onze christelijke en kerkelijke traditie. Het is gebaseerd op het vertrouwen dat iedereen God kan ervaren in zijn of haar leven. Godly Play reikt een taal en een manier aan om aan deze ervaring uitdrukking te geven. Bijbelverhalen, spel, gesprek en stilte zijn de hoofdingrediënten.

  4. LECTIO DIVINA

  De Bijbel is een boek van mensen én het Woord van God. Moderne gelovigen hebben allemaal elementaire noties van de historische gelaagdheid van de Bijbelse geschriften en van de verschillende literaire genres in de Schrift. Dat alles bepaalt mee de interpretatie van de tekst. Voor gelovigen rijst daarbij de vraag: hoe kun je, mét die wetenschap, de Bijbel toch lezen als Woord van God? Immers, ook vandaag is een biddende Schriftlezing of lectio divina mogelijk en belangrijk! Ze kan helpen om de Woorddienst in de eucharistie dieper te beleven. In deze werkwinkel bekijken we hoe je een groepje kunt begeleiden bij het bidden met een Schrifttekst. We belichten en oefenen concreet twee methodes: de ‘contemplatieve dialoog' en de ‘drie maal drie-methode'.

  5. MUZIEK EN CATECHESE

  In deze werkwinkel wordt stilgestaan bij de relatie tussen muziek en catechese. Op welke manier kan het aanleren en zingen van een lied een catechetische kans zijn? Er worden liederen aangeleerd en er wordt gewezen op de kansen tot geloofsverdieping in tekst en muziek.

  6. VOOR OUDERS EN KINDEREN 

  Deze werkwinkel stelt een aantal praktische werkvormen voor. De klemtoon ligt op methodieken die jong en oud samen ‘aan het werk' zetten en die een catechetische kracht hebben. Denk bijvoorbeeld aan een geloofsquiz, aan een liturgische speurtocht, etc.

 

UITGEWERKT MATERIAAL VOOR EEN CATECHESE OP ZONDAG

BijlageGrootte
Werkwinkel muziek en catechese.pdf206.83 KB
Werkwinkel lectio divina.pdf162.47 KB
info catechetisch documentatiecentrum.pdf231.2 KB
Info IJD en jaarthemamappen.pdf61 KB
infofiche spel Emmaüs_documentatiecentrum.pdf274.05 KB
infofiche werkvorm GODSBEELDEN.pdf476.95 KB
infofiche werkvorm ijd_dienstbaarheid.pdf185.2 KB
geloofsgesprek voeren.pdf16.49 KB
Handleiding bij de Geloofskaart jeugd versie voor website.pdf1.33 MB
lopendvuur-werkwinkelgeloofsmethodieken.pdf34.53 KB
Initiatie Bibliodrama.pdf524.62 KB
Begrijpt u eigenlijk wel wat u leest - Hnd 8,30.pdf410.61 KB
website door: